0902101668 - Tỷ giá Nhân Dân Tệ: 3355 VNĐ hanoi@vinh-cat.com.vn
0902101668