Có nên buôn hàng Trung Quốc về Việt Nam không?

Có nên buôn hàng Trung Quốc về Việt Nam không?